วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์

 

ม.5/3

เก็บคะแนนหลังเรียน หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์


รอบที่1
Ask participants to open
joinmyquiz.com
and enter this code
44559956

หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์

 

ม.5/2

เก็บคะแนนหลังเรียน หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์


รอบที่1
Ask participants to open
joinmyquiz.com
and enter this code
64697940

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์

 

ม.5/4

เก็บคะแนนหลังเรียน หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์


รอบที่1
Ask participants to open
joinmyquiz.com
and enter this code
20922260

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์

 

ม.5/7

เก็บคะแนนหลังเรียน หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์


รอบที่1
Ask participants to open
joinmyquiz.com
and enter this code
51592852

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์

 

ม.5/5

เก็บคะแนนหลังเรียน หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์


รอบที่1
Ask participants to open
joinmyquiz.com
and enter this code
11400980

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์

ม.5/6

เก็บคะแนนหลังเรียน หน่วยที่ 1 หลักการสร้าเว็บไซต์


รอบที่2
Ask participants to open
joinmyquiz.com
and enter this code
63826452